Disclaimer


1.  In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
     - de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer    
       opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;       
     - de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;          gebruik(en): onder meer      
       inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken,beluisteren, bewerken, invullen     
       (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, 
       bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van           
       rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
     - u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina              
       gebruikt;
     - de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of              
       videofragmenten en/of andere objecten;
     - schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en             
       zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2.  Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken   
     stemt u in met deze disclaimer.
3.  De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren   
     en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud   
     onvolledig en/of onjuist is.
4.  De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk  
     bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor 
     een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik 
     bedoeld.
5.  De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en  
     voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de   
     onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6.  De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment  
     (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is  
     niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7.  Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de  
     webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die 
     bestanden in.
8.  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een 
     inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in 
     de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit 
     de webpagina verzendt.
9.  De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te  
     gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te 
     maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners  
     en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en 
     buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor      
     rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of  
     gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan  
     ook of de rechten van derden.